REGULAMIN XIV BIEGU ULICZNEGO im. KAZIMIERZA ŚWIERZOWSKIEGO

Cel imprezy:

 • Uczczenie pamięci Trenera Kazimierza Świerzowskiego
 • Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Promocja Gminy Lipinki
 • Propagowanie zdrowego stylu życia

Organizator:

ULKS Lipinki przy współudziale: Urząd Gminy Lipinki, Starostwo Powiatowe w Gorlicach,  Gminne Centrum Kultury w Lipinkach, OSP w Gminie Lipinki, Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Termin i miejsce biegu:

21.08.2021    –       Centrum Lipinek  – Hala Sportowa w Lipinkach


Trasa Biegu o nawierzchni asfaltowej, posiada atest  PZLA

Bieg Główny – 19.00 – start 

5km  asfalt  (1 pętla 5km)  – juniorki,           5km asfalt  ( 1 pętla 5km)  – kobiety,

5km  asfalt  (1 pętla 5km)  –  juniorzy,         10km  asfalt  (2 pętle po 5km)  – mężczyźni

Klasyfikacje:

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz kategorie wiekowe:

                        Kobiety – kategorie wiekowe – 5km

KJ1 –     17 lat i młodsze ( 2004 i młodsze)
KJ –     18 -19 lat ( 2002-2003)
K1  –    20 – 35 lat  (2001 – 1986)
K2  –    36 – i starsze (1985 –     )

Juniorzy – kategorie wiekowe

MJ1 – 17 lat i młodsi (2004 –     )
MJ – 18-19 lat (2002-2003)

Mężczyźni – kategorie wiekowe –  10km

M  1  –  20 – 29 lat (2001 – 1992)

M  2  –  30 – 39 lat (1991 – 1982)

M  3  –  40 – 49 lat (1981 – 1972)

M  4  –  50 – 59 lat (1971  – 1962)

M  5  –  60 i  więcej (1961  i starsi)

Dodatkowe klasyfikacje:

– najlepsi zawodnicy Gminy Lipinki, oddzielnie w każdym biegu,

– klasyfikacja małżeństw (suma czasów męża i żony)

Nagrody w biegu głównym:

W klasyfikacji generalnej biegu na 10 km miejsca I – III  nagrody  pieniężne.

W klasyfikacji generalnej biegu na 5km kobiet  miejsca I – III  nagrody pieniężne.

W klasyfikacji na 5km juniorów miejsca I – III  nagrody pieniężne.
W klasyfikacji na 5km juniorek  miejsca I – III  nagrody pieniężne.
W kategoriach wiekowych za miejsca I – III  nagrody  rzeczowe.

W kategorii zawodników z Gminy Lipinki (mieszkaniec Gminy Lipinki) za miejsca  I – III nagroda rzeczowa.

Nagrody dla małżeństw za miejsca I-VI

Pamiątkowe medale dla wszystkich  którzy ukończą Bieg Główny.

Osoby, które zgłoszą się do dnia 15.08.2021 otrzymają numery startowe z imieniem zawodnika.

Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:

– pisemna akceptacja regulaminu zawodów,

– start w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zawodnika,

– posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegach długich.

– zawodnicy urodzeni w 2005 roku i starsi

Zawodnicy dokonując rejestracji i wpłacając opłatę startową oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji zawodów i ich sponsorów oraz wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu.

Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.

 Zgłoszenia:

– elektronicznie do 18.08.2021 na stronach: www.timesport.pl,  www.ulkslipinki.pl

– w biurze zawodów w dniu biegu od godz. 16.00 – 18.00

Opłata startowa:

50 zł  –  dla zawodników,  którzy dokonają wpłaty po 10.08.2021 oraz dla wszystkich którzy dokonają wpłaty w dniu zawodów

40 zł  –  dla wszystkich zawodników, którzy dokonają wpłaty przelewem do 09.08.2021

30zł  –  dla zawodników mieszkańców Gminy Lipinki którzy dokonają wpłaty do 09.08.2021

Po 10.08.2021 opłata za start tylko w biurze zawodów.

W dniu zawodów opłata startowa wynosi 50zł – nie przysługują zniżki.

na numer konta 34 8628 0000 2001 0000 1560 0001   Bank Spółdzielczy w Lipinkach

ULKS Lipinki, 38-305 Lipinki 48

Postanowienia końcowe:

– zawodnicy startują na własna odpowiedzialność,

– każda osoba biorąca udział w biegu oraz serwisanci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia w sprawie covid – 19 (w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej),

– bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

– organizator zapewnia miejsce na przebranie oraz zapewnia możliwość skorzystania z natrysków,

– wodę, wyżywienie, opiekę medyczną  w czasie zawodów zapewnia organizator,

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– kontakt : Tomasz Świerzowski – 601625210.   email: ulks.lipinki@op.pl

– dekoracje biegu głównego ok. godz. 21.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla osób uczestniczących w XIV BIEGU ULICZNYM im. K. Świerzowskiego 2021

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Lipinki, 38-305 Lipinki 48, email: ulks.lipinki@op.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celu:
  – wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu,
  -rejestracji uczestników oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia lub przyznania zniżki,
  -wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
  – prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
  – prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu),
  – przyznania i wydania nagród,
  – rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody,
  – informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
  – statystycznym Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.
 4. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach organizowanych przez Organizatora. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.
 5. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
  – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Ponadto informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.