INFORMACJA

Praca biura stacjonarnego zostanie ograniczona do minimum. Każdy zawodnik będzie zobligowany do samodzielnego wypełnienia karty zawodnika oraz oświadczenia uczestnika zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego podczas występowania na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są by kartę zawodniczą oraz oświadczenie wypełnił rodzic/prawny opiekun.

Na tej podstawie zostanie wydany pakiet z numerem startowym i chipem.

Przed wejściem do biura zawodów każdy uczestnik dezynfekuje dłonie oraz zakrywa usta i nos za pomocą maseczki.

Poniżej wzory oświadczeń, które należy wypełnić.